birthday.0515

https://www.youtube.com/shorts/RqJFC5jkdKg https://www.youtube.com/shorts/mvIg7BPJy74 Procreateでドローイング。

birthday.0514

https://www.youtube.com/shorts/bPBOcJseBg8 https://www.youtube.com/shorts/BKmLRkMmJIU Procreateでドローイング。

birthday.0513

https://youtube.com/shorts/9RThF_opJy4?feature=share https://www.youtube.com/shorts/ykO5RxTH-kE https://www.yo…

birthday.0512

https://www.youtube.com/shorts/d6JkkzxtHno https://www.youtube.com/shorts/6qu9a7RgbMg Procreateでドローイング。

birthday.0422

https://www.youtube.com/shorts/UNalDlKJaHY https://www.youtube.com/shorts/3S88J8o6XOM Procreateでドローイング。

birthday.0511

https://www.youtube.com/shorts/kEXX8ybGKMI https://www.youtube.com/shorts/lsbfa0gZ_x8 Procreateでドローイング。

birthday.0421

https://www.youtube.com/shorts/Gwy0_s43efA https://www.youtube.com/shorts/sO0wJFxh-2M Procreateでドローイング。

birthday.0510

https://www.youtube.com/shorts/XuRrlIZP9R0 https://www.youtube.com/shorts/pzg6JqIcYaY Procreateでドローイング。

birthday.0508

https://www.youtube.com/shorts/VPmxDLhi-LE https://www.youtube.com/shorts/Q-QL9PUHuBg Procreateでドローイング。

birthday.0507

https://www.youtube.com/shorts/7T4MMag7UJo https://www.youtube.com/shorts/n7TfZy0hlVA Procreateでドローイング。

birthday.0509

https://www.youtube.com/shorts/CQZZSzTFXbc https://www.youtube.com/shorts/DDPMjlaoBmk Procreateでドローイング。

birthday.0420

https://www.youtube.com/shorts/d7QlJ6hNbCI https://www.youtube.com/shorts/g5VrKupX8Bw Procreateでドローイング。