birthday.0328

Procreateでドローイング。

birthday.0328

https://www.youtube.com/shorts/XTGVQ4-hFLA https://www.youtube.com/shorts/lbV9CMdJV0s Procreateでドローイング。