birthday.0515

https://www.youtube.com/shorts/RqJFC5jkdKg https://www.youtube.com/shorts/mvIg7BPJy74 Procreateでドローイング。

birthday.0514

https://www.youtube.com/shorts/bPBOcJseBg8 https://www.youtube.com/shorts/BKmLRkMmJIU Procreateでドローイング。

birthday.0513

https://youtube.com/shorts/9RThF_opJy4?feature=share https://www.youtube.com/shorts/ykO5RxTH-kE https://www.yo…

birthday.0512

https://www.youtube.com/shorts/d6JkkzxtHno https://www.youtube.com/shorts/6qu9a7RgbMg Procreateでドローイング。

birthday.0422

https://www.youtube.com/shorts/UNalDlKJaHY https://www.youtube.com/shorts/3S88J8o6XOM Procreateでドローイング。